МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

 

   

ПОГОДЖУЮ                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту                           Голова приймальної комісії,

освіти і науки Одеської                            директор ДНЗ «Білгород-Дністровський

обласної державної адміністрації             професійний будівельний ліцей »

 

                                   О.А.Лончак                                                       С.О.Черненко

 

«_____ » листопада 2020 року                 «_____» листопада 2020 року

 

 

ПРАВИЛА

ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО

ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

НА 2021 РІК

 

Правила прийому на навчання до ДНЗ «Білгород-Дністровсткий професійний будівельний ліцей» (далі – ЛІЦЕЙ) на 2018 рік розроблено приймальною комісією відповідно до закону України «Про професійно - технічну освіту», Типових правил прийому до професійно - технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 14 травня 2013 року № 449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, Статуту ЛІЦЕЮ, розглянуто на засіданні педагогічної ради ліцею (протокол № 3                           від 23 листопада 2020р.).

 

 

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 

·        вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь і навичок здобутих для певного виду професійної діяльності, проводиться у формі співбесіди;

·       вступник – особа, яка подала заяву в ліцей про допуск до участі у конкурсі;

·       конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання в ЛІЦЕЇ за рейтинговим списком;

·       право на зарахування поза конкурсом – право вступника передбачене законодавством, щодо зарахування до ЛІЦЕЮ без участі у загальному конкурсі і реалізується відповідно до цих Правил;

·       право позачергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку;

·       рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Правил прийому.

·       співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду професійної діяльності, за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації вступника до зарахування.

 

1. Загальні положення

1.1. ЛІЦЕЙ є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом професійної (професійно-технічної освіти) другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. ЛІЦЕЙ реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності.  

ЛІЦЕЙ здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. На навчання до ЛІЦЕЮ приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. У зв’язку із відсутністю в ЛІЦЕЇ ліцензії на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців прийом їх на навчання не здійснюється.

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в ЛІЦЕЇ професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Громадяни України, які на безоплатній основі раніше вже отримали професійну (професійно-технічну) освіту в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, мають право безоплатно здобувати в ЛІЦЕЇ другу професійну (професійно-технічну) освіту, якщо вони за станом здоров’я  втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

1.6. Прийом осіб (див. п.1.4.) до ЛІЦЕЮ здійснюється для отримання ними знань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з професій :

Орієнтовний план набору на 2021-2022 н.р.

Код та назва професії, кваліфікацій-ний рівень

Ліцен-зова-

ний

обсяг

План прийому

Обмеження при вступі

Вступ-не випро-буван-ня

Термін навчання (роки)

Плановий показник прийому

на базі БЗСО

(9 кл.)

на базі ПЗСО

(11 кл)

за віком

за стат-тю

медичні

з отр.

ПЗСО

без отр.

ПЗСО

1.

7133

Штукатур,

 4 розряд,

Лицювальник-плиточник,

3 розряд,

Маляр,

3 розряд.

60

3

-

-

25

на період випуску – не менше 18 років

-

заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

2.

7136

Монажник

санітарно-технічнихї систем та устакування

7212

Електрогазо-зварник,

4 розряд

30

3

-

-

25

     на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

3.

5129

Майстер ресторан-ного обслугову-вання

4 розряд

60

3

-

 

25

на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

4.

7212

Електрогазо-зварник,

4 розряд

7137

Електролслюсар будівельний

3 розряд

80

3

-

-

25

на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

5.

5122

Кухар

7412

Кондитер

60

3

-

-

25

на період випуску – не менше 18 років

 

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

 

Всього

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання до ЛІЦЕЮ здійснює приймальна комісія, склад та порядок роботи якої затверджено наказом по ЛІЦЕЮ «Про створення приймальної комісії» від 2листопада 2020 року №  53 о/д.

2.2. Очолює приймальну комісію ЛІЦЕЮ директор.

2.3. Приймальна комісія:

- до 01.03.2021 року на виконання наказів голови комісії розробляє технічну документацію, на сайті ЛІЦЕЮ та інформаційних стендах оприлюднює матеріали вступних випробувань, систему оцінювання знань, критерії конкурсного відбору тощо;

- з 01.06.2021 року до 21.08.2021 року (включно) приймає заяви та документи від вступників (за окремим графіком, затвердженим головою комісії), проводить з ними бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту, працевлаштування після закінчення навчання в ЛІЦЕЇ (прийом документів у вступників пільгових категорій проводить директор або заступник з НВихР);

- доводить до вступника, що документи вважаються прийнятими до приймальної комісії ЛІЦЕЮ, якщо справи оформлені відповідно до вимог ЄДЕБО;

- до 01.06.2021 року розробляє та погоджує з установами охорони здоровя порядок проходження медичного огляду вступників, які виявили бажання тримати знання за професіями, що потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

- проводить конкурсний відбір (за окремим графіком, затвердженим головою комісії);

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом, у тому числі, розглядає оскарження результатів вступних випробувань тощо;

- до 28.08.2021 року організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, оформляє протокол та формує відповідні списки осіб за навчальними групами;

- до 01.09.2021 року (на випадок пролонгації терміну прийому –  до 01.10.2020) звітує про роботу перед педагогічною радою ЛІЦЕЮ, рекомендує їй ухвалити комісійне рішення щодо зарахування осіб на навчання в ЛІЦЕЇ.

2.4.Ці Правила доводяться до відома вступників через сайт ЛІЦЕЮ, засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 

             - перелік професій згідно з ліцензією;

             - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

             - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вступників, терміни навчання за професіями;

             - форми та ступневість навчання;

             - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

             - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, конкурсний бал документів про освіту);

            - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

            - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

 ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею із зазначенням

обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про базову (9 класів) або про повну (11 класів) загальну середню освіту встановленого зразка (оригінал);

- медичні довідки за формою (ф-086/о, 086-1/о), установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку з місця проживання;

- довідку про склад сім’ї;

- копії документів, що дають право на пільги (за наявності);

- для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Вступники із числа дітей пільгового контингенту окрім зазначених у по передньому пункті документів подають:

- листок вибуття (для іногородніх) – при поселенні в гуртожиток;

- копії свідоцтв про смерть батьків для сиріт;

- копія рішення районного суду про позбавлення батьківських прав батьків або визнання батьків безвісно відсутніми, такими що перебувають під арештом чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або розшукуються міліцією, прокуратурою, СБУ;

- рішення виконкому місцевої ради про закріплення юридичного піклувальника (завірене печаткою);

- дублікат обліково-статистичної картки, яка відповідно завірена печаткою та підписом начальника Служби у справах дітей (за первинним обліком);

- рішення виконкому місцевої ради про закріплення житла і майна або про взяття на квартирний облік (завірене печаткою);

- довідку з райдержадміністрації (за місцем проживання) про їх подальшу реєстрацію після закінчення навчального закладу;

- довідку про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів (у разі наявності);

- довідку про оформлення пенсії по втраті годувальника (рахунок відкривається у банку);

- єдиний квиток;

- характеристику;

- ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунку в банківській установі;

- пенсійне посвідчення та індивідуальну програму реабілітації (для дітей-інвалідів);

- для випускників шкіл-інтернатів, дитячих будинків арматурна відомість (одяг,взуття, посуд, канцелярське приладдя, постільна білизна).

3.3. Вступники, що закінчили спеціалізовані заклади освіти та інші діти з особливими потребами окрім зазначених у пункті 3.1. документів подають:

- довідку психіатра та історію розвитку дитини (ф-112/ о).

3.4. Вступники, які закінчили заклади освіти в попередні роки подають при вступі до ЛІЦЕЮ:

- атестат про повну загальну середню освіту, виданий у попередні роки, подають розписку про те, що професійно-технічну освіту раніше не отримували;

- свідоцтво про базову середню освіту, видане у попередні роки, подають розписку про те, що професійну (професійно-технічну) та повну загальну середню освіту раніше не отримували.

3.5. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ЛІЦЕЮ проводиться за результатами конкурсу середнього балу свідоцтва  про освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

      - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах , при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року   № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року    № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово патріотичного виховання молоді»;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини  першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти із сімей осіб, які зазначені у підпункті 3 пункту 1 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 23.11.2016 № 975;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичних операціях;

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладів загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають на навчання до ЛІЦЕЮ за цільовим направленням.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та на педагогічній раді оголошує список осіб, які рекомендуються до зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ здійснюється наказом директора відповідно до рішення педагогічної ради.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ЛІЦЕЮ може супроводжуватись укладанням договору між ЛІЦЕЄМ, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійного (професійно-технічного) навчального закладу  на навчання за рахунок видатків з бюджетів місцевого  рівня  та або у державному бюджеті, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у обласному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та або державного  замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального та або державного замовлення.

 

                                              VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової  середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної  середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЛІЦЕЮ. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального  або державного замовлення на прийом з окремих професій ЛІЦЕЙ може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ЛІЦЕЮ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. За рішенням адміністрації та приймальної комісії ЛІЦЕЮ учні інших професійних (професійно-технічних) закладів освіти можуть бути зараховані на другий або третій курс за умови наявності вільних місць, а також документів, підтверджуючих виконання навчального плану попередніх курсів з певної професії.

6.5. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

 

 

 

Заступник директора з НВихР                                  Н.В.Врублевська

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

 

   

ПОГОДЖУЮ                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту                           Голова приймальної комісії,

освіти і науки Одеської                            директор ДНЗ «Білгород-Дністровський

обласної державної адміністрації             професійний будівельний ліцей »

 

                                   О.А.Лончак                                                       С.О.Черненко

 

«_____ » листопада 2020 року                 «_____» листопада 2020 року

 

 

ПРАВИЛА

ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО

ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

НА 2021 РІК

 

Правила прийому на навчання до ДНЗ «Білгород-Дністровсткий професійний будівельний ліцей» (далі – ЛІЦЕЙ) на 2018 рік розроблено приймальною комісією відповідно до закону України «Про професійно - технічну освіту», Типових правил прийому до професійно - технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 14 травня 2013 року № 449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, Статуту ЛІЦЕЮ, розглянуто на засіданні педагогічної ради ліцею (протокол № 3                           від 23 листопада 2020р.).

 

 

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

 

·        вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь і навичок здобутих для певного виду професійної діяльності, проводиться у формі співбесіди;

·       вступник – особа, яка подала заяву в ліцей про допуск до участі у конкурсі;

·       конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання в ЛІЦЕЇ за рейтинговим списком;

·       право на зарахування поза конкурсом – право вступника передбачене законодавством, щодо зарахування до ЛІЦЕЮ без участі у загальному конкурсі і реалізується відповідно до цих Правил;

·       право позачергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку;

·       рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Правил прийому.

·       співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду професійної діяльності, за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації вступника до зарахування.

 

1. Загальні положення

1.1. ЛІЦЕЙ є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом професійної (професійно-технічної освіти) другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. ЛІЦЕЙ реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності.  

ЛІЦЕЙ здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. На навчання до ЛІЦЕЮ приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. У зв’язку із відсутністю в ЛІЦЕЇ ліцензії на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців прийом їх на навчання не здійснюється.

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в ЛІЦЕЇ професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Громадяни України, які на безоплатній основі раніше вже отримали професійну (професійно-технічну) освіту в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, мають право безоплатно здобувати в ЛІЦЕЇ другу професійну (професійно-технічну) освіту, якщо вони за станом здоров’я  втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

1.6. Прийом осіб (див. п.1.4.) до ЛІЦЕЮ здійснюється для отримання ними знань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з професій :

Орієнтовний план набору на 2021-2022 н.р.

Код та назва професії, кваліфікацій-ний рівень

Ліцен-зова-

ний

обсяг

План прийому

Обмеження при вступі

Вступ-не випро-буван-ня

Термін навчання (роки)

Плановий показник прийому

на базі БЗСО

(9 кл.)

на базі ПЗСО

(11 кл)

за віком

за стат-тю

медичні

з отр.

ПЗСО

без отр.

ПЗСО

1.

7133

Штукатур,

 4 розряд,

Лицювальник-плиточник,

3 розряд,

Маляр,

3 розряд.

60

3

-

-

25

на період випуску – не менше 18 років

-

заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

2.

7136

Монажник

санітарно-технічнихї систем та устакування

7212

Електрогазо-зварник,

4 розряд

30

3

-

-

25

     на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

3.

5129

Майстер ресторан-ного обслугову-вання

4 розряд

60

3

-

 

25

на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

4.

7212

Електрогазо-зварник,

4 розряд

7137

Електролслюсар будівельний

3 розряд

80

3

-

-

25

на період випуску – не менше 18 років

-

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

5.

5122

Кухар

7412

Кондитер

60

3

-

-

25

на період випуску – не менше 18 років

 

Заперече-ння МК згідно з діючими норма-тивними актами

Спів-

бесіда,

конкурс середнього балу

 

Всього

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання до ЛІЦЕЮ здійснює приймальна комісія, склад та порядок роботи якої затверджено наказом по ЛІЦЕЮ «Про створення приймальної комісії» від 2листопада 2020 року №  53 о/д.

2.2. Очолює приймальну комісію ЛІЦЕЮ директор.

2.3. Приймальна комісія:

- до 01.03.2021 року на виконання наказів голови комісії розробляє технічну документацію, на сайті ЛІЦЕЮ та інформаційних стендах оприлюднює матеріали вступних випробувань, систему оцінювання знань, критерії конкурсного відбору тощо;

- з 01.06.2021 року до 21.08.2021 року (включно) приймає заяви та документи від вступників (за окремим графіком, затвердженим головою комісії), проводить з ними бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту, працевлаштування після закінчення навчання в ЛІЦЕЇ (прийом документів у вступників пільгових категорій проводить директор або заступник з НВихР);

- доводить до вступника, що документи вважаються прийнятими до приймальної комісії ЛІЦЕЮ, якщо справи оформлені відповідно до вимог ЄДЕБО;

- до 01.06.2021 року розробляє та погоджує з установами охорони здоровя порядок проходження медичного огляду вступників, які виявили бажання тримати знання за професіями, що потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

- проводить конкурсний відбір (за окремим графіком, затвердженим головою комісії);

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом, у тому числі, розглядає оскарження результатів вступних випробувань тощо;

- до 28.08.2021 року організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, оформляє протокол та формує відповідні списки осіб за навчальними групами;

- до 01.09.2021 року (на випадок пролонгації терміну прийому –  до 01.10.2020) звітує про роботу перед педагогічною радою ЛІЦЕЮ, рекомендує їй ухвалити комісійне рішення щодо зарахування осіб на навчання в ЛІЦЕЇ.

2.4.Ці Правила доводяться до відома вступників через сайт ЛІЦЕЮ, засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 

             - перелік професій згідно з ліцензією;

             - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

             - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вступників, терміни навчання за професіями;

             - форми та ступневість навчання;

             - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

             - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, конкурсний бал документів про освіту);

            - загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

            - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

 ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею із зазначенням

обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про базову (9 класів) або про повну (11 класів) загальну середню освіту встановленого зразка (оригінал);

- медичні довідки за формою (ф-086/о, 086-1/о), установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- довідку з місця проживання;

- довідку про склад сім’ї;

- копії документів, що дають право на пільги (за наявності);

- для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Вступники із числа дітей пільгового контингенту окрім зазначених у по передньому пункті документів подають:

- листок вибуття (для іногородніх) – при поселенні в гуртожиток;

- копії свідоцтв про смерть батьків для сиріт;

- копія рішення районного суду про позбавлення батьківських прав батьків або визнання батьків безвісно відсутніми, такими що перебувають під арештом чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або розшукуються міліцією, прокуратурою, СБУ;

- рішення виконкому місцевої ради про закріплення юридичного піклувальника (завірене печаткою);

- дублікат обліково-статистичної картки, яка відповідно завірена печаткою та підписом начальника Служби у справах дітей (за первинним обліком);

- рішення виконкому місцевої ради про закріплення житла і майна або про взяття на квартирний облік (завірене печаткою);

- довідку з райдержадміністрації (за місцем проживання) про їх подальшу реєстрацію після закінчення навчального закладу;

- довідку про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів (у разі наявності);

- довідку про оформлення пенсії по втраті годувальника (рахунок відкривається у банку);

- єдиний квиток;

- характеристику;

- ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунку в банківській установі;

- пенсійне посвідчення та індивідуальну програму реабілітації (для дітей-інвалідів);

- для випускників шкіл-інтернатів, дитячих будинків арматурна відомість (одяг,взуття, посуд, канцелярське приладдя, постільна білизна).

3.3. Вступники, що закінчили спеціалізовані заклади освіти та інші діти з особливими потребами окрім зазначених у пункті 3.1. документів подають:

- довідку психіатра та історію розвитку дитини (ф-112/ о).

3.4. Вступники, які закінчили заклади освіти в попередні роки подають при вступі до ЛІЦЕЮ:

- атестат про повну загальну середню освіту, виданий у попередні роки, подають розписку про те, що професійно-технічну освіту раніше не отримували;

- свідоцтво про базову середню освіту, видане у попередні роки, подають розписку про те, що професійну (професійно-технічну) та повну загальну середню освіту раніше не отримували.

3.5. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ЛІЦЕЮ проводиться за результатами конкурсу середнього балу свідоцтва  про освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

      - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах , при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року   № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року    № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово патріотичного виховання молоді»;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини  першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти із сімей осіб, які зазначені у підпункті 3 пункту 1 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 23.11.2016 № 975;

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичних операціях;

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладів загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладів загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають на навчання до ЛІЦЕЮ за цільовим направленням.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та на педагогічній раді оголошує список осіб, які рекомендуються до зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування на навчання до ЛІЦЕЮ здійснюється наказом директора відповідно до рішення педагогічної ради.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ЛІЦЕЮ може супроводжуватись укладанням договору між ЛІЦЕЄМ, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійного (професійно-технічного) навчального закладу  на навчання за рахунок видатків з бюджетів місцевого  рівня  та або у державному бюджеті, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у обласному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та або державного  замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального та або державного замовлення.

 

                                              VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової  середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної  середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЛІЦЕЮ. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального  або державного замовлення на прийом з окремих професій ЛІЦЕЙ може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ЛІЦЕЮ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. За рішенням адміністрації та приймальної комісії ЛІЦЕЮ учні інших професійних (професійно-технічних) закладів освіти можуть бути зараховані на другий або третій курс за умови наявності вільних місць, а також документів, підтверджуючих виконання навчального плану попередніх курсів з певної професії.

6.5. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

 

 

 

Заступник директора з НВихР                                  Н.В.Врублевська